شهردار

مشخصات شهردار
نام خانوادگی نام محل تولد تاریخ انتصاب مدرک تحصیلی رشته
میرنژاد سیدعلی یزد ۳۰/۰۶/۹۶ فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری