روز جهانی قدس 1397 شاهدیه -یزد

روز جهانی قدس 1397 شاهدیه -یزد

روز جهانی قدس 1397 شاهدیه -یزد

 تصاویری از حضور با شکوه مردم همیشه در صحنه شاهدیه در  روز جهانی قدس 1397