جلسه هم اندیشی شهرداران استان یزد به میزبانی شهرداری شاهدیه 7خرداد1397

جلسه هم اندیشی شهرداران استان یزد به میزبانی شهرداری شاهدیه 7خرداد1397

جلسه هم اندیشی شهرداران استان یزد به میزبانی شهرداری شاهدیه 7خرداد1397

جلسه هم اندیشی شهرداران استان یزد به میزبانی شهرداری شاهدیه 7خرداد1397

 این جلسه که با حضور مهندس صادقیان معاون عمرانی استانداری ، مهندس شاکری شمسی مدیر کل امور شهری و شوراها، شهرداران شهر های استان یزد و کارشناسان امور شهری استانداری برگزار گردید، آقای سید مصطفی فاطمی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و شهردار سابق تفت نیز در این جلسه حضور داشت.

موضوع اصلی جلسه که در دستور کار قرار داشت فرصت های سرمایه گذاری و جذب سرمایه در شهرها توسط شهرداری ها بود. که هریک از حضار به بیان موضوع پرداخته و از تجربیات و برنامه های خود مطالبی را بیان نمودند.

همچنین موضوع اسناد خزانه و مسائل مالی نیز از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه  مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

مهندس میرنژاد شهردار شاهدیه به عنوان میزبان این مراسم به میهمانان خیر مقدم گفت و در مورد مسائل و فرصت های شهر شاهدیه مطالبی را بیان نمود.

آخرین سخنران این جلسه آقای مهندس صادقیان معاون عمرانی استانداری بود که به جمع بندی مسائل مطرح شده پرداخت وهمچنین به مسئله بحران آب استان اشاره کرد وضمن تاکید بر موضوع جدا سازی آب فضای سبز از آب شرب به شهرداران در سایر زمینه ها نیز تاکیداتی نمود.