بازدید مهندس میرنژاد از پروژه های عمرانی شهر شاهدیه

بازدید مهندس میرنژاد از پروژه های عمرانی شهر شاهدیه

بازدید مهندس میرنژاد از پروژه های عمرانی شهر شاهدیه

بازدید مهندس میرنژاد از پروژه های عمرانی شهر شاهدیه

* زیرسازی جدول گذاری و آسفالت فاز دوم خیابان امام خمینی شاهدیه

*روکش آسفالت معابر و کوچه های شهر

*پیاده رو سازی فاز یک خیابان امام خمینی

*احداث بوستان گلریز در شهرک حضرت ابوالفضل

*ادامه ساخت مخزن 3000متر مکعبی شاهدیه

*و......