آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

 

      شهرداری شاهدیه در نظر دارد باستناد ماده5 آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجرای پروژه احداث بوستان و فضای سبز پارک خانواده (گردفرامرز) با مشخصات مشروحه ذیل اقدام نماید

 

 

برای مشاهده متن آگهی اینجا کلیک کنید

.