مراحل صدور عدم خلافی و بلامانع ساختمان :

1-اخذ مدارک از جمله کپی شناسنامه کارت ملی و سند مالکیت مالک یا مالکین و ثبت فرم درخواست عدم خلافی

2-ارائه گزارش مهندس ناظر ساختمان در صورت داشتن پروانه

3-بازدید کارشناس فنی شهرداری از محل و ارائه گزارش لازم براساس ضوابط شهرداری ئ مفاد پروانه در صورت داشتن پروانه .

4-بررسی تخلف ساختمان که آیا خلاف دارد یا ندارد .

5-در صورت نداشتن تخلف ساختمانی تهیه پیش نویس عدم خلافی

6-وصول عوارضات متعلقه و درج آن در پیش نویس شناسنامه ساختمان

7-صدور گواهی عدم خلافی و تائید و امضاء آن توسط مامور فنی شهرداری و تحویل آن به مالک