پروانه ساختمان چیست و چه ضرورتی دارد؟

    پروانه ساختمان سندی است که بایستی قبل از شروع کار توسط شهرداری صادر شود انجام هرگونه عملیات ساخت وساز بدون پروانه ساختمانی خلاف قانون محسوب می شود و شهرداریها و سایر مراجع کنترل ساختمان موظف به جلوگیری از ادامه ساخت و ساز ساختمانهای بدون پروانه می باشند و ضرورت اخذ پروانه ساختمان

-اطمینان از ساخت و ساز فانونی و براساس مشخصات فنی و شهرسازی برابر آییننامه ها و ضوابط طرح جامع شهر

- بهره مندی از تسهیلات بانکی .

- بیمه شدن کلیه عوامل دخیل در ساخت وساز در صورت بروز حوادث ساختمانی .

جلوگیری از بروز حوادث ساختمانی برای ساختمانهای مجاور به دلیل حضور ناظرین ساختمانی و ارائه راهکار و راهنمایی های لازم .

- صرفه جویی در هزینه های ساخت وساز به دلیل استفاده از تجارب فنی و مهندسی در هنگام طراحی و نظارت.

- صرفه جویی در هزینه ها با توجه به اختلاف در هزینه های اخذ پروانه با جرایم احداث ساختمان بدون پروانه در حال حاضر.

 

جهت صدور پروانه ساختمانی طی مراحل ذیل ضروری است :

1-اخذ فرم درخواست پروانه ساختمانی از واحد فنی و تکمیل آن توسط مالک یا وکیل قانونی مالک و ارائه مدارک مالکیت و شناسایی جهت ثبت درخواست

2-بازدید کارشناس (مامورفنی شهرداری) و کنترل مدارک توسط کارشناس و ارائه گزارش کارشناس

3-معرفی مالک جهت تهیه نقشه براساس ضوابط شهرسازی حاکم بر طرح جامع و تفصیلی مصوب به سازمان نظام مهندسی ساختمان

4-تعیین و معرفی مهندس ناظر از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان.

5-تهیه نقشه های معماری و اجرایی و فرم تکمیل شده تعهد نظارت مهندس ناظر توسط مالک و بررسی نقشه ها و مدارک توسط واحد محاسبات نظام مهندسی و شهرداری .

6-ارجاع پرونده به واحددرآمد جهت محاسبه عوارضات ساختمان و پرداخت آن از طریق مالک به حساب شهرداری

7-معرفی مالک به سازمان آتش نشانی ، تامین اجتماعی جهت انجام مراحل قانونی و تعیین تکلیف وضعیت بیمه ساختمانی

8-تکمیل پیش نویس پروانه و تائید پیش نویس توسط مهندسین مربوطه ومهندس ناظر و طراح

9-صدور پروانه ساختمانی و امضای آن توسط مهندسین مربوطه و تحویل آن به مالک یا وکیل قانونی مالک