فرآیند صدور پایانکارساختمان :

گواهی پایانکار چیست ؟

   گواهی پایانکار سندی است که پس از اختتام کلیه عملیات ساختمانی براساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی آن توسط شهرداری و با توجه به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می گردد .گواهی پایانکار باید به تائید کلیه ناظران ساختمانی رسیده که پس از صدور شناسنامه فنی و ملکی توسط سازمان نظام مهندسی در شهرداری صادر می گردد .

شناسنامه فنی و ملکی چیست ؟

   شناسنامه فنی و ملکی سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر میگردد و این شناسنامه چگونگی رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و ضوابط کیفیت فنی ساختمان قید می گردد بر مبنای قانون ارائه شناسنامه مذکور در کلیه نقل و انتقالات ساختمان جهت آگاهی خرید از مشخصات ساختمان الزامی است .

جهت اخذ گواهی پایانکار طی مراحل ذیل ضروری است :

ارائه مجوز پایانکار منوط به ارائه سند مالکیت ، گزارش انجام مراحل اجرایی ساختمان توسط مهندس ناظر و تکمیل نماسازی ساختمان و رعایت کامل مفاد پروانه ساختمان میباشد.

1-اخذ فرم درخواست پایانکار و تکمیل فرم مربوطه توسط مالک یا نماینده قانونی آن و ارائه مدارک مالکیت جهت ثبت درخواست .

2- ارائه مدارک شامل سند مالکیت ، گزارش مهندس ناظر درخصوص رعایت اصول فنی و استحکام بنا و ضوابط مندرج در پروانه ساختمان

3-بازدید از ملک مورد نظر و اعلام گزارش وضعیت موجود ملک توسط مامور فنی شهرداری

4-درصورت وجود تخلف ارجاع به کمیسیون ماده صد

5-پرداخت جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده صد و مفاصا حساب عوارضات متعلقه و پرداخت آن توسط مالک یا وکیل قانونی آن با هماهنگی واحد درآمد.

6-استعلام از سازمانهای مربوطه جهت اخذ بلامانع صدور پایانکار.

7-تهیه پیش نویس پایانکار و تائید توسط مسئولین مربوطه

8-صدور مجوز پایانکار و امضای آن توسط مسئولین مربوطه