مراحل تمدید پروانه ساختمان در شهرداری شاهدیه :

1-تکمیل فرم درخواست تمدید پروانه توسط مالک یا وکیل قانونی مالک .

2-ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی و سند مالکیت مالک یا مالکین .

3-ارائه گزارش مهندس ناظر ساختمان و تائید آن توسط نظام مهندسی و امکان ادامه نظارت ساختمان .

4-بازدید کارشناس شهرسازی (مامور فنی) و ارائه گزارش آن به مسئول شهرسازی و بررسی آن براساس ضوابط شهرسازی و پروانه صادره .

5-درصورت عدم اجرای ضوابط شهرسازی و مغایر با مفاد پروانه انعکاس موضوع به کمیسیون ماده صد

6-در صورت رعایت مفاد پروانه و ضوابط طرح تفصیلی توسط مالک استعلام از سارمان تامین اجتماعی و غیره و دریافت پاسخ جهت تمدید بیمه ساختمان و...

7-تنظیم پیش نویس تمدید شناسنامه ساختمان

8-محاسبه و پرداخت عوارضات متعلقه و درج آن در پیش نویس شناسنامه ساختمان

9-صدور تمدید پروانه و تائید و امضاء آن توسط مسئول فنی و شهردار و تحویل اصل آن بر مالک و کپی آن به ناظر ساختمان .