سیدعلی میرنژاد

شهردار شاهدیه / کارشناسی عمران و کارشناسی ارشد جغرافیای شهری
مسئولیت ها و وظایف
شهردار حمیدیا
مسئول فنی بنیاد مسکن