یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.
اسامی شهرداران قبلی شاهدیه

 

اسامی شهرداران شهر شاهدیه از ابتدا تاکنون

 

نام ونام خانوادگی شهردار

تاریخ انتصاب

میزان سوابق اجرایی

مدرک,رشته تحصیلی

محمد جواد فلاح

1371/02/09

15ماه

فوق دیپلم

علوم انسانی

جلال حج فروش

1372/05/07

25ماه

لیسانس

جغرافیا

مهدی شعشعی

1376/06/30

44ماه

لیسانس

معارف اسلامی

سید علی علوی

1378/03/16

61ماه

لیسانس

راه وساختمان

محمدعلی رحمت آبادی

1383/04/29

110 ماه

لیسانس

راه وساختمان

محمدجوادابوالحسینی

1392/07/16

47

لیسانس عمران