1-پارکینگ : سطوح پیش بینی شده برای توقف موقت یا دائم وسایط نقلیه موتوری .

2-پارکینگ برمعبر : رعایت مساحت حداقلی پارکینگ جهت واحدهای تجاری حاشیه معابر که بسته به نوع دسترسی  آن میزان آن متفاوت است .ضمناً رعایت پارکینگ بر معبر برای کلیه واحد های تجاری در شاهدیه الزامی است .

3-سطح اشغال مجاز: محدوده ای از زمین که احداث بناء بر روی آن طبق ضوابط طرح انجام میگیرد .

4-تراکم ساختمان مجاز:  مقدار زیربنای ساختمان واقعدر سطح معینی از زمین طبق ضوابط حاکم بر طرح شهری مصوب .

5-فضای باز :  سطحی از زمین که بر روی آن بنا احداث نشده و یا نمی شود.

6-کمیسیون ماده 12 زمین شهری :  اظهار نظر در رابطه با نوع زمین از لحاظ وضعیت فیزیکی و ظاهری زمین که دبیرخانه آن در اداره کل راه و شهرسازی مستقر است .

7-کاربری :  بررسی و اظهار نظر در رابطه با نوع استفاده اززمین براساس طرح های فرادست (طرح جامع یا تفصیلی )

8-سرانه :

 

9-طرح تفصیلی : براساس ضوابط کلی طرح جامع تکلیف هر ملک یا قطعه زمین از نظر کاربری ،
تراکم ، ارتفاع ، تفکیک و ساخت وساز در شهر ، ناحیه و محله   می شود وضعیت دقیق شبکه های عبوری در این طرح مشخص می شود .

10-کمیسیون ماده 5 : بررسی و تصویب طرح تفصیلی در استانداری توسط کمیسیون متشکل از استاندار که ریاست کمیسیون را بعهده دارد –رئیس شورای شهر- شهردار- نمایندگان وزارت مسکن و وزارت کشور و نماینده مهندسین مشاور تهیه کننده طرح انجام می گیرد