روستاهاي ابرند آباد، گردفرامرز و نصرت آباد كه در چندين سال متوالي گذشته در محدوده حوزه استحفاظي شهر يزد واقع بوده است و از بعد اقتصادي يكي از محدوده هاي درآمدي غني محسوب ميگرديده و بنا به سياست دولت به منظور جلوگيري از رشد بي رويه شهر مركز استان و نيز مهاجرپذيري با تجميع اين سه روستا با جمعيتي حدود 12000نفر شهرشاهديه با تصويب هيئت محترم وزيران در تاريخ 9/2/1371 تاسيس ومقارن با آن شهرداري شاهديه در همان تاريخ با چهار نفر پرسنل اداري و6نفر پرسنل خدماتي رسما آغاز به فعاليت نمود.

به منظور داير نمودن شهرداري در شهر همكاري و تعامل واستقبال مردم به گونه اي بود كه بيش از نيمي از اعتبارات اوليه مورد نياز از محل كمكهاي مردمي تامين گرديد. از جمله

1- در اختيار گذاشتن ساختمان مناسب جهت استقرار شهرداري و متعاقب آن در اختيار قرار دادن زميني به مساحت 7200 متر مربع جهت احداث ساختمان شهرداري .

2- كمك مالي جهت خريد بخشي از ماشين آلات مورد نياز شهرداري در زمان تاسيس.

ضمنا شهرداري در حال حاضر داراي 13نفر نيروي اداري ، 13 نفر نيروي خدماتي و 14 نفر از بخش خصوصي ميباشد.