شهر خوب یافتنی نیست بلکه ساختنی است .شهر خوب را شهروندان خوب می سازند.

- احترام به حقوق شهروندی احترام به قوانین است .

- وجود شهری زیبا، مستلزم تعاون و همکاری افراد آن جامعه است .

- شهر بدون شهروند و شهرداری بدون مشارکت شهروندان معنای واقعی نخواهد داشت .

- شهرسالم و زیبا حاصل اقدامات شهرداری شما شهروندان مهربان است

- آیا میدانید در مواردی که تصمیم کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها مبنی بر قلع بنا باشد شهرداری تصمیم مذکور را به مالک ابلاغ می نماید. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید . شهرداری راساً اقدام کرده و هزنه آن را طبق مقررات از مالک اخذ می نماید .

- آیا میدانید طبق ماده صد قانون شهرداریها ، شهرداری می تواند از عملیات ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور و غیر محصور واقع باشد جلوگیری می نماید.

- آیا می دانید رعایت گذربندی پارکینگ بر معبر جهت احداث واحدهای تجاری الزامی و در صورت عدم رعایت آن شهرداری می تواند موضوع را بعنوان تخلف در کمیسیون ماده صد مطرح و درخواست قلع بناء نماید 

- آیا میدانید طبق ماده 92 قانون شهرداری نوشتن هرنوع مطلبی یاالصاق هر نوشته ای بر روی دیواره های شهر که مخالف مقررات شورای اسلامی شهر باشد ممنوع است مگر در محلهایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می کند .

- آیا میدانید طبق تبصره بند 14 ماده 55 قانون شهرداری در موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره شهرداری پس از کسب نظرمامور فنی خود و پس از ابلاغ مهلت دار مناسب و در صورت عمل نکردن به آن می تواند راساٌ با مراقبت مامورین خود نسبت به رفع خطر اقدام نماید و هزینه آن را از طرف دریافت نماید .