گزارش تصویری پروژه های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به29تیرماه

گزارش تصویری پروژه های عمرانی شهرداری شاهدیه در هفته منتهی به29تیرماه