گزارش تصویری شب شعر هفته عفاف و حجاب گلستان شعر شاهدیه

گزارش تصویری شب شعر هفته عفاف و حجاب گلستان شعر شاهدیه

گزارش تصویری شب شعر هفته عفاف و حجاب گلستان شعر شاهدیه

گزارش تصویری شب شعر هفته عفاف و حجاب گلستان شعر شاهدیه

روابط عمومی شهرداری شاهدیه از کلیه عزیزانی که در این مراسم شرکت نمودند تشکر و قدر دانی می نماید

همچنین تشکر ویژه از آقای رفیعی     کتابخانه شهدای شاهدیه    گلستان شعر شاهدیه    و آقای احمد رسولی که مسئول هماهنگی مراسم بودند