گزارش تصویری بازدید پنج شنبه های شهردار و اعضای شورای شهر

گزارش تصویری بازدید پنج شنبه های شهردار و اعضای شورای شهر