گردهمایی مسئولین حراست شهرداری های استان یزد به میزبانی شهرداری شاهدیه در 1396/03/29

گردهمایی مسئولین حراست شهرداری های استان یزد به میزبانی شهرداری شاهدیه در 1396/03/29

گردهمایی مسئولین حراست شهرداری های استان یزد به میزبانی شهرداری شاهدیه در 1396/03/29

گردهمایی مسئولین حراست شهرداری های استان یزد به میزبانی شهرداری شاهدیه در 1396/03/29