کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی کشورتوسط یکی از نوجوانان شاهدیه

کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی کشورتوسط یکی از نوجوانان شاهدیه

کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی کشورتوسط یکی از نوجوانان شاهدیه

کسب مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور شمشیربازی در اسلحه سابر توسط نوجوان عزیز محمدشایان شکیبایی را به جامعه ورزشی شاهدیه تبریک می گوییم

روابط عمومی شهرداری شاهدیه