پنجمین جلسه ستادمدیریت بحران شهرشاهدیه در تاریخ 1395/9/3 باحضور شهردار و اعضای ستاد در محل شهرداری شاهدیه برگزار گردید

پنجمین جلسه ستادمدیریت بحران شهرشاهدیه در تاریخ 1395/9/3 باحضور شهردار و اعضای ستاد در محل شهرداری شاهدیه برگزار گردید

پنجمین جلسه ستادمدیریت بحران شهرشاهدیه در تاریخ 1395/9/3 باحضور شهردار و اعضای ستاد در محل شهرداری شاهدیه برگزار گردید

پنجمین جلسه ستادمدیریت بحران شهرشاهدیه در تاریخ 1395/9/3 باحضور شهردار و اعضای ستاد در محل شهرداری شاهدیه برگزار گردید

در این جلسه در خصوص مسائل و مشکلات بافت تاریخی شهر،ساختمانهای درحال تخریب و غیرمقاوم ومتروکه، سکونت اتباع خارجی و تشکیل ستاد عملیات زمستانی و نیز بررسی مسائل مرتبط با سیل بندو نقاط حادثه خیز در بارندگی و مسائل مرتبط با استانداردسازی زمین و وسائل بازی (بوستانهای سطح شهر) تبادل نظر گردید