پلمپ واحدملکی به علت تخلف ساختمانی توسط شهرداری شاهدیه به دستورمقام محترم قضایی

پلمپ واحدملکی به علت تخلف ساختمانی توسط شهرداری شاهدیه به دستورمقام محترم قضایی