پلمپ واحدملکی به علت تخلف ساختمانی توسط شهرداری شاهدیه به دستورمقام محترم قضایی

پلمپ واحدملکی به علت تخلف ساختمانی توسط شهرداری شاهدیه به دستورمقام محترم قضایی

پلمپ واحدملکی به علت تخلف ساختمانی توسط شهرداری شاهدیه به دستورمقام محترم قضایی

پلمپ واحدملکی به علت تخلف ساختمانی توسط شهرداری شاهدیه به دستورمقام محترم قضایی