پاسخ شهرداری شاهدیه به خبر قطع یکصد درخت در این شهر