پاسخ شهرداری شاهدیه به خبر قطع یکصد درخت در این شهر

پاسخ شهرداری شاهدیه به خبر قطع یکصد درخت در این شهر

پاسخ شهرداری شاهدیه به خبر قطع یکصد درخت در این شهر