هرس درختان بلوار وحدت شمالی توسط واحد فضای سبز

بنا به گزارش واحد فضای سبز ،هرس درختان بلوار وحدت شمالی انجام گردید %