هرس درختان بلوار وحدت شمالی توسط واحد فضای سبز

هرس درختان بلوار وحدت شمالی توسط واحد فضای سبز

هرس درختان بلوار وحدت شمالی توسط واحد فضای سبز

بنا به گزارش واحد فضای سبز ،هرس درختان بلوار وحدت شمالی انجام گردید %