مصاحبه مهندس محمدجواد ابوالحسینی شهردارشاهدیه در خصوص جشنواره باز آفرینی در استان یزد

مصاحبه مهندس محمدجواد ابوالحسینی شهردارشاهدیه در خصوص جشنواره باز آفرینی در استان یزد

مصاحبه جشنواره بازآفرینی