مسابقه کتابخوانی

مسابقه کتابخوانی

مسابقه بزرگ کتابخوانی

 برگزاری مسابقه کتابخوانی  با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر شاهدیه