مراسم عزاداری شهادت حضرت علی (ع) و شهدای هفتم تیربا حضور مداحان مجمع سالکان در شهرداری شاهدیه

مراسم عزاداری شهادت حضرت علی (ع) و شهدای هفتم تیربا حضور مداحان مجمع سالکان در شهرداری شاهدیه

برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت علی (ع) و شهدای هفتم تیربا حضور مداحان مجمع سالکان در شهرداری شاهدیه

مراسم عزاداری شهادت حضرت علی (ع) و شهدای هفتم تیربا حضور مداحان مجمع سالکان  در شهرداری شاهدیه