محمود خدابخشی

محمود خدابخشی

مسئول واحد فنی و شهرسازی / لیسانس تکنولوژی ساختمان
مسئولیت ها و وظایف
مسئول واحد فنی و شهرسازی
نماینده شهرداری در کمیته فنی (کار)کمیسیون ماده 5
نماینده شهرداری در کمیسیون بدوی ماده صد
عضو کمیسیون توافقات شهرداری
نماینده دفتر فنی استانداری در کمیته ارزیابی پروانه ساختمانی شهرداریهای استان