محمدصالح موسوی

محمدصالح موسوی

جانشین شهردار و مسئول حراست / لیسانس جغرافیا
مسئولیت ها و وظایف
جانشین شهردار
مسئول حراست