محمدرضا میرجلیلی

محمدرضا میرجلیلی

مسئول خدمات شهری / لیسانس عمران- فوق لیسانس عمران مدیریت ساخت
مسئولیت ها و وظایف
مسئول خدمات شهری
نظارت بر پروژه های عمرانی