محمدرضا بیداری

محمدرضا بیداری

جانشین شهردار ، مسئول واحد مالی و درآمد / لیسانس حسابداری
مسئولیت ها و وظایف
جانشین شهردار
مسئول مالی
مسئول درآمد
دبیر کمیسیون ماده 77
ذیحساب شهرداری
عضو کمیسیون توافقات