محمدحسن جعفری

محمدحسن جعفری

مامور فنی / لیسانس عمران
مسئولیت ها و وظایف
مامورفنی
نماینده شهرداری در کمیسیون تجدید نظر ماده صد