محمدحسن جعفری

محمدحسن جعفری

مامور فنی / لیسانس عمران
مسئولیت ها و وظایف
مامورفنی