فراخوان جمع آوری اسناد برای نوزدهمین همایش یزد شناسی با موضوع شناخت پیشینه شهرشاهدیه