فراخوان جمع آوری اسناد برای نوزدهمین همایش یزد شناسی با موضوع شناخت پیشینه شهرشاهدیه

فراخوان جمع آوری اسناد برای نوزدهمین همایش یزد شناسی با موضوع شناخت پیشینه شهرشاهدیه

فراخوان جمع آوری اسناد برای نوزدهمین همایش یزد شناسی با موضوع شناخت پیشینه شهرشاهدیه