غلامحسین تهال

غلامحسین تهال

امور اداری / دیپلم
مسئولیت ها و وظایف
مسئول امور اداری
کارگزینی
اصناف
حمل و نقل