طی مراسمی در تاریخ 1395/2/15 از دو نفر از پرسنل این شهرداری که به افتخار بازنشستگی نائل گردیده اند تجلیل بعمل آمد

طی مراسمی در تاریخ 1395/2/15 از دو نفر از پرسنل این شهرداری که به افتخار بازنشستگی نائل گردیده اند تجلیل بعمل آمد

طی مراسمی در تاریخ 15/2/95 از دو نفر از پرسنل این شهرداری که به افتخار بازنشستگی نائل گردیده اند تجلیل بعمل آمد

طی مراسمی در تاریخ 1395/2/15 از دو نفر از پرسنل این شهرداری که به افتخار بازنشستگی نائل گردیده اند تجلیل بعمل آمد

دو نفر پرسنل از شهرداری به نام های آقایان محمدصادق میرجلیلی و حسین عابدی که از ابتدای سال 1395 بازنشسته شده اند در مراسمی ، با حضور شهردار و امام جماعت ، و مسئولین شهرداری از آنان تجلیل بعمل آمد و لوح تقدیر اهداء گردید%