صورت جامع در آمد و هزینه های شهرداری شاهدیه در شش ماهه اول 1396

صورت جامع در آمد و هزینه های شهرداری شاهدیه در شش ماهه اول 1396

صورت جامع در آمد و هزینه های شهرداری شاهدیه در شش ماهه اول سال 1396

برای مشاهده صورت هزینه و در آمد اینجا کلیک کنید