سومین نشست هماهنگی جهت برگزاری همایش یزدشناسی بارویکرد آشنایی باپیشینه فرهنگی تاریخی شهرشاهدیه برگزارشد.

سومین نشست هماهنگی جهت برگزاری همایش یزدشناسی بارویکرد آشنایی باپیشینه فرهنگی تاریخی شهرشاهدیه برگزارشد.

سومین نشست هماهنگی جهت برگزاری همایش یزدشناسی بارویکرد آشنایی باپیشینه فرهنگی تاریخی شهرشاهدیه برگزارشد.

سومین نشست هماهنگی جهت برگزاری همایش یزدشناسی بارویکرد آشنایی باپیشینه فرهنگی تاریخی شهرشاهدیه برگزارشد.

جلسه فوق الذکردرساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1394/05/01 با حضور شهردار و اعضای شورای شهرو مدیرکل اسناد وکتابخانه های ملی استان یزد و معاون فرماندار یزد و نماینده میراث فرهنگی و نمایندگان بنیاد فرهنگی شهر شاهدیه تشکیل گردید .در این جلسه جزئیات این نشست مورد بحث وبررسی اعضای حاضر در جلسه قرار گرفت . همچنین هماهنگی جهت برگزاری بزرگداشت استاد دکتر علی سلطانی از ﻣﺆلفین کتب درسی بعمل آمد %