زیبا سازی و ساماندهی فضای سبز و بوستان های شهر شاهدیه

زیبا سازی و ساماندهی فضای سبز و بوستان های شهر شاهدیه

زیبا سازی و ساماندهی فضای سبز و بوستان های شهر شاهدیه

به گزارش روابط عمومی شهرداری شاهدیه جهت زیبا سازی و ساماندهی فضای سبز و بوستان های شهر شاهدیه اقداماتی به شرح زیر انجام گرفته است

- هرس شمشادها و گل های شهر به مساحتی بالغ بر3 هکتار

- پاکسازی و از بین بردن علف های هرز بوستان ها و میادین شهر  8 هکتار

- سمپاشی و دفع آفات فضای سبز بیش از 40 هکتار

- لوله گذاری و احداث خطوط آبیاری تحت فشار و قطره ای خیابان بسیج حدود 1000 متر