دیداروالیبالیست های نوجوان شاهدیه با شهردارواعضاء شورای اسلامی شهر.

دیداروالیبالیستهای نوجوان شاهدیه با شهردارواعضاء شورای اسلامی شهر.