دومین جلسه ستاد مدیریت بحران شهرشاهدیه با حضور شهردار شاهدیه –منابع طبیعی و اعضاء ستاد در محل شاهدیه برگزار گردید.

دومین جلسه ستاد مدیریت بحران شهرشاهدیه با حضور شهردار شاهدیه –منابع طبیعی و اعضاء ستاد در محل شاهدیه برگزار گردید.

دومین جلسه ستاد مدیریت بحران شهرشاهدیه با حضور شهردار شاهدیه –منابع طبیعی و اعضاء ستاد در محل شاهدیه برگزار گردید.

دومین جلسه ستاد مدیریت  بحران شهرشاهدیه با حضور شهردار شاهدیه منابع طبیعی و اعضاء ستاد در محل شاهدیه برگزار گردید.

    در این جلسه درخصوص مسائل مدیریت آب در شهر و تثبیت شنهای روان تبادل نظر گردید .

   ابتدا شهردار محترم در رابطه با نیاز مدیریت آب در شهرو اقدامات انجام شده توسط شهرداری و مشکلات آتی و کنونی شنهای روان خصوصاً در فصل بهار و پاییز مواردی را مطرح نمودند در ادامه مدیریت منابع طبیعی اظهار نمودند در صورت عدم اقدام لازم در آینده نزدیک شهرهای زارچ و شاهدیه با مشکلات عدیده شنهای روان روبرو خواهند شد و می طلبد مسئولین به این مهم توجه خاص داشته باشند .