دوره آموزشی طرح آیینه برای کارمندان شهرداری شاهدیه برگزار گردید

دوره آموزشی طرح آیینه برای کارمندان شهرداری شاهدیه برگزار گردید

دوره آموزشی طرح آیینه برای کارمندان شهرداری شاهدیه برگزار گردید

دوره آموزشی طرح آیینه برای کارمندان شهرداری شاهدیه برگزار گردید

موضوع دوره مذکور بررسی و بازنگری در اعمال و رفتار فردی و تلاش در جهت بهتر شدن و تقویت ایمان و بندگی خدا و سودمند بودن برای اطرافیان و جامعه می باشد ، که نهایتا رضایت و خوشنودی خداوند متعال و عاقبت بخیری نتیجه و حاصل آن می باشد.