دوره آموزشی طرح آیینه برای کارمندان شهرداری شاهدیه برگزار گردید

دوره آموزشی طرح آیینه برای کارمندان شهرداری شاهدیه برگزار گردید

موضوع دوره مذکور بررسی و بازنگری در اعمال و رفتار فردی و تلاش در جهت بهتر شدن و تقویت ایمان و بندگی خدا و سودمند بودن برای اطرافیان و جامعه می باشد ، که نهایتا رضایت و خوشنودی خداوند متعال و عاقبت بخیری نتیجه و حاصل آن می باشد.