حضور پرشور مردم همیشه در صحنه و انقلابی شاهدیه در راهپیمایی روز جهانی قدس

حضور پرشور مردم همیشه در صحنه و انقلابی شاهدیه در راهپیمایی روز جهانی قدس

حضور پرشور مردم همیشه در صحنه و انقلابی شاهدیه در راهپیمایی روز جهانی قدس

حضور پرشور مردم همیشه در صحنه و انقلابی شاهدیه در راهپیمایی روز جهانی قدس