حضور شهردار و کارکنان شهرداری شاهدیه در مراسم یادبود خیر مدرسه ساز حاج علی بمان میرجلیلی

حضور شهردار و کارکنان شهرداری شاهدیه در مراسم یادبود خیر مدرسه ساز حاج علی بمان میرجلیلی

حضور شهردار و کارکنان شهرداری شاهدیه در مراسم یادبود خیر مدرسه ساز حاج عبی بمان میرجلیلی

حضور شهردار و کارکنان شهرداری شاهدیه در مراسم یادبود خیر مدرسه ساز حاج علی بمان میرجلیلی

 

عکس مسعود میرجلیلی