جمال بیکس

جمال بیکس

مسئول واحد عمران / لیسانس عمران
مسئولیت ها و وظایف
نظارت بر پروژه های عمرانی
رسیدگی به صورت وضعیتهای پیمانکاران
کمیسیون حفاریها
کارشناس ترافیک