جلسه هماهنگی جهت برگزاری همایش یزدشناسی با موضوع آشنایی با فرهنگ و تاریخ شهرشاهدیه

جلسه هماهنگی جهت برگزاری همایش یزدشناسی با موضوع آشنایی با فرهنگ و تاریخ شهرشاهدیه

جلسه هماهنگی جهت برگزاری همایش یزدشناسی با موضوع آشنایی با فرهنگ و تاریخ شهرشاهدیه

جلسه هماهنگی جهت برگزاری همایش یزدشناسی با موضوع آشنایی با فرهنگ و تاریخ شهرشاهدیه با حضور جمعی از روحانیون –موسسه فرهنگی شاهدیه –نماینده بنیاد نخبگان و شهردار و اعضای شورای شهرشاهدیه در تاریخ 1394/4/9 تشکیل گردید .