جلسه شورای اسلامی شهرشاهدیه به اتفاق شهرداروآقای مهندس محمدعلی حاتمی سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان یزد

جلسه شورای اسلامی شهرشاهدیه به اتفاق شهرداروآقای مهندس محمدعلی حاتمی سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان یزد

جلسه شورای اسلامی شهرشاهدیه به اتفاق شهرداروآقای مهندس محمدعلی حاتمی سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان یزد

جلسه شورای اسلامی شهرشاهدیه به اتفاق شهرداروآقای مهندس محمدعلی حاتمی سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان یزد  در تاریخ 1394/4/9درخصوص:

1-بررسی مسائل و مشکلات شهرشاهدیه از قبیل وجود دامداریها و گاوداریها در مجاورت منازل مسکونی ومشکلات زیست محیطی و آلودگی های ناشی از آنها.

2-درخصوص بهینه سازی حفظ باغات و صرفه جویی درمصرف آب کشاورزی