جلسه ساماندهی آرامستان وگلزار شهدای گردفرامرز

جلسه ساماندهی آرامستان وگلزار شهدای گردفرامرز

برگزاری جلسه ساماندهی آرامستان وگلزار شهدای گردفرامرز

جلسه ای در ساعت 21  مورخ 1394/4/13 با حضور شهردار شاهدیه و اعضای محترم شورای اسلامی شهرشاهدیه وبرخی روحانیون و معتمدین محله گردفرامرز درخصوص بررسی و اتخاذ تصمیم مناسب به منظور ساماندهی آرامستان و گلزار شهدای گردفرامرز برگزار گردید.