جشنواره کاردستی با دورریختنی ها

شهرداری شاهدیه در راستای ترویج فرهنگ خودباوری ،صرفه جویی واستفاده از دورریختنی ها در نظر دارد اقدام به "برگزاری جشنواره کاردستی با دورریختنی ها  " نماید . علاقه مندان جهت تحویل آثار و شرکت در این همایش میتوالنند حداکثر تا تاریخ 1395/1/30به کتابخانه عمومی شهدای شاهدیه واقعدر شاهدیه خیابان امام خمینی روبروی گلزار شهدای شاهدیه مراجعه نمایند