جشنواره کاردستی با دورریختنی ها

جشنواره کاردستی با دورریختنی ها

برگزاری همایش دورریختنی ها

شهرداری شاهدیه در راستای ترویج فرهنگ خودباوری ،صرفه جویی واستفاده از دورریختنی ها در نظر دارد اقدام به "برگزاری جشنواره کاردستی با دورریختنی ها  " نماید . علاقه مندان جهت تحویل آثار و شرکت در این همایش میتوالنند حداکثر تا تاریخ 1395/1/30به کتابخانه عمومی شهدای شاهدیه واقعدر شاهدیه خیابان امام خمینی روبروی گلزار شهدای شاهدیه مراجعه نمایند