تقدیر و تشکر مدیر آمادگی و دبستان پسرانه غیر دولتی گلهای کویر شاهدیه از شهردار شاهدیه

تقدیر و تشکر مدیر آمادگی و دبستان پسرانه غیر دولتی گلهای کویر شاهدیه از شهردار شاهدیه

تقدیر و تشکر از شهردار شاهدیه

تقدیر و تشکر مدیر آمادگی و دبستان پسرانه غیر دولتی گلهای کویر شاهدیه از شهردار شاهدیه