تقدیر و تشکر ستاد یادواره شهدای شاهدیه از شهردار شاهدیه

تقدیر و تشکر ستاد یادواره شهدای شاهدیه از شهردار شاهدیه

تقدیر و تشکر ستاد یادواره شهدای شاهدیه از شهردار شاهدیه

تقدیر و تشکر ستاد یادواره شهدای شاهدیه از شهردار شاهدیه