تقدیر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و قائم مقام ستاد اجرایی خدمات سفر استان یزد از شهردار شاهدیه .

تقدیر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و قائم مقام ستاد اجرایی خدمات سفر استان یزد از شهردار شاهدیه .

تقدیر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و قائم مقام ستاد اجرایی خدمات سفر استان یزد از شهردار شاهدیه .

    تقدیر معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و قائم مقام ستاد اجرایی خدمات سفر استان یزد از شهردار شاهدیه .